logo min
logotypy wmfpk

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie udziela poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych:

 1. organizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami, od których organizator przetargu żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 449-453 powołanej powyżej ustawy),
 2. organizowanych bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez:
  a) spółdzielnie mieszkaniowe,
  b) spółki wodne w rozumieniu art. 441 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późn.zm.),
  c) przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn.zm.),
  d) osoby prawne, których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (komunalne osoby prawne),
  e) państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 735 ze zm.),
  f) inne niż wyżej wymienione podmioty z sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.),
 3. będących podwykonawcami podmiotów opisanych w pkt 1) i pkt 2) powyżej, z którymi podmiot ten zawarł zaakceptowaną przez organizatora przetargu umowę o podwykonawstwo.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

Poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mającym siedzibę, oddział lub prowadzącym inwestycje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jako forma zabezpieczenia realizacji umowy zawartej w wyniku lub w związku z postępowaniami przetargowymi, o których mowa powyżej.

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości.

WARUNKI POĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 100% wartości wymaganego zabezpieczenia.
 • Maksymalna wartość poręczenia 1.000.000 zł.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Opłata przygotowawcza – naliczana i płatna jednorazowo przed wydaniem poręczenia:
Lp. Rodzaj opłaty Wysokość
1)

Opłata przygotowawcza*

- dla drugiego i każdego kolejnego wniosku w danym roku kalendarzowym

100,00 zł

0,00 zł.

* w przypadku podjęcia decyzji negatywnej o udzieleniu poręczenia opłata nie podlega zwrotowi

 • Opłaty za korzystanie z poręczenia (prowizje) – naliczane i płatne jednorazowo przed wydaniem oświadczenia o udzieleniu poręczenia:
Lp. Rodzaj prowizji Wysokość
1)

Prowizja od kwoty poręczenia udzielonego do wysokości 200.000,00 zł:
a) za pierwszy okres trzech miesięcy trwania poręczenia**

b) za drugi okres trzech miesięcy trwania poręczenia
c) za każdy kolejny rozpoczęty okres trzech miesięcy trwania poręczenia


0,5% kwoty poręczenia,
nie mniej niż 150,00 zł
0,5% kwoty poręczenia
0,4% kwoty poręczenia

2)  

Prowizja od kwoty poręczenia udzielonego w przedziale powyżej 200.000,00 zł do 500.000,00 zł:
a) za pierwszy okres trzech miesięcy trwania poręczenia**
b) za drugi okres trzech miesięcy trwania poręczenia
c) za każdy kolejny rozpoczęty okres trzech miesięcy trwania poręczenia

 


0,45% kwoty poręczenia
0,45% kwoty poręczenia
0,4% kwoty poręczenia

3)

Prowizja od kwoty poręczenia udzielonego w przedziale powyżej 500.000,00 zł:
a) za pierwszy okres trzech miesięcy trwania poręczenia**
b) za drugi okres trzech miesięcy trwania poręczenia
c) za każdy kolejny rozpoczęty okres trzech miesięcy trwania poręczenia


0,4% kwoty poręczenia
0,4% kwoty poręczenia
0,3% kwoty poręczenia

4) Prowizja za wydłużenie okresu poręczenia za każdy kolejny rozpoczęty okres trzech miesięcy trwania poręczenia (w tym opłata za wprowadzenie zmian do umowy poręczenia)

0,4% kwoty poręczenia,
nie mniej niż 150,00 zł

** w ramach tego samego postępowania o zamówienie, prowizja pomniejszona jest o 50% prowizji zapłaconej za udzielone poręczenie zapłaty wadium

 • Inne opłaty:
Lp. Rodzaj opłaty Wysokość
1)

Opłata za wprowadzenie zmian do umowy poręczenia
(nie dotyczy wydłużenia okresu poręczenia)

50,00 zł

2) Opłata za wezwanie do zaplaty 50,00 zl
 • Prowizje i opłaty od udzielanych poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości odpowiadają cenie rynkowej.

 

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY - PORĘCZENIA należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości

  Regulamin dla poreczeń należytego wykonania umowy ilub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości  Pobierz
  Zał. 1 Wniosek o udzielenie poreczenia Pobierz 
  Zał. 2 Procedura Oceny Ryzyka NWiR Pobierz
  Zał. 3 Umowa o poręczenie NWiR Pobierz 
  Zał. 4 Oświadczenie o udzieleniu poręczenie NWiR Pobierz 
  Zał. 5 Wzór deklaracji wekslowej Pobierz 
  Zał. 6 Wzór weksla własnego in blanco Pobierz 
  Zał. 7 Klauzula i oświadczenia ODO Pobierz 
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok