logo min


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

Produkty

RPO WiM II

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie realizuje projekt pn. "Dofinansowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013 (RPO WiM).

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Warmińko-Mazurskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 •     Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0% od wnioskowanej kwoty poręczenia;
 •     Prowizja za udzielenie poręczenia:
za udzielenie poręczenia na okres: do 5 lat  pow. 5 do 6 lat pow. 6 do 7 lat pow. 7 do 8 lat pow. 8 do 9 lat pow. 9 lat
% wartości poręczenia:  0% 0,1%  0,2%  0,3% 0,4%  0,5%

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 •      Pożyczka inwestycyjna
 •      Kredyt inwestycyjny
 •      Leasing

WARUNKI POĘCZENIA

 •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu, pożyczki lub wartości finansowania w leasingu
 •      Maksymalna wartość poręczenia 400.000,00 zł
 •      Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy do 10% Kapitału Funduszu Poręczeniowego.
 •      Maksymalny okres poręczenia 126 miesięcy
 •      Poręczenia są udzielane z pomocą de minimis

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

  Tabela prowizji i opłat dla poręczeń Leasingu RPO WiM Pobierz
  Regulamin udzielania poręczeń RPO WiM Pobierz
  Tabela prowizji i opłat RPO WiM Pobierz
  Wniosek o udzielenie poręczenia w ramach RPO WiM Pobierz
  Wniosek o poręczenie- nowy wzór RPO WiM Pobierz
  Wniosek o udzielenie pomocy de minimis Pobierz
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz
  Oświadczenie beneficjenta Pobierz
  Zaświadczenie o pomocy de minimis Pobierz
  RPO WiM Poręczenie Pobierz 
  RPO WiM Umowa poręczenia Pobierz 
  Załącznik do umowy RPO WiM Pobierz 
  Oświadczenie o zrealizowaniu inwestycji Pobierz 
  Oświadczenie - podmioty wykluczone Pobierz 
  RPO WiM  Deklaracja wekslowa Pobierz 

 loga3

RPO WiM I

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie realizuje projekt pn. "Dokapitalizowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013 (RPO WiM).

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Warmińko-Mazurskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 •     Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0% od wnioskowanej kwoty poręczenia;
 •     Prowizja za udzielenie poręczenia:
za udzielenie poręczenia na okres: do 5 lat  pow. 5 do 6 lat pow. 6 do 7 lat pow. 7 do 8 lat pow. 8 do 9 lat pow.9 lat
% wartości poręczenia:  0% 0,1%  0,2%  0,3% 0,4%  0,5%

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 •      Pożyczka inwestycyjna
 •      Kredyt inwestycyjny
 •      Leasing

WARUNKI POĘCZENIA

 •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu, pożyczki lub wartości finansowania w leasingu
 •      Maksymalna wartość poręczenia 1.000.000,00 zł
 •      Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy do 10% Kapitału Funduszu Poręczeniowego.
 •      Maksymalny okres poręczenia 126 miesięcy
 •      Poręczenia są udzielane z pomocą de minimis

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

  Tabela prowizji i opłat dla poręczeń Leasingu RPO WiM I Pobierz
  Regulamin udzielania poręczeń RPO WiM I 22.12.2014 Pobierz
  Tabela prowizji i opłat RPO WiM I od 21.03.2013 Pobierz
  Wniosek o udzielenie poręczenia w ramach RPO WiM Pobierz
  Wniosek o poręczenie- nowy wzrór RPO WiM Pobierz
  Wniosek o udzielenie pomocy de minimis Pobierz
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz
  Oświadczenie beneficjenta Pobierz
  Zaświadczenie o pomocy de minimis Pobierz
  RPO WiM I Poręczenie Pobierz 
  RPO WiM I Umowa poręczenia Pobierz 
  Załącznik_do_umowy_RPO WiM I Pobierz 
  Oświadczenie o zrealizowaniu inwestycji Pobierz 
  Oświadczenie - podmioty wykluczone Pobierz 
  RPO WiM I  Deklaracja wekslowa Pobierz 

 loga3

Poręczenia KREDYTÓW I POŻYCZEK

Poręczenia udzielane przez Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie ze środków własnych mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko Instytucji finansującej związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie udziela poręczeń ze środków własnych.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 •     Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0% wnioskowanej kwoty poręczenia
 •     Prowizja za udzielenie poręczenia płatna jednorazowo (nie dotyczy poręczeń leasingów)
  za udzielenie poręczenia na okres: do 1 roku pow. 1 do 2 lat pow. 2 do 3 lat pow. 3 do 4 lat pow. 4 do 5 lat pow. 5 do 6 lat pow. 6 do 7 lat pow. 7 do 8 lat pow. 8 do 9 lat pow. 9 do 10 lat
  % wartości poręczenia:  1%  1,2%  1,4%  1,6%  1,8%  2,0%  2,2% 2,4% 2,6% 2,8%
 • Prowizja za udzielenie poręczenia płatna w okresach rocznych od aktualnej wartości poręczenia:    
  • 1% za pierwszy rok,
  • 0,4% za każdy następny rozpoczety rok kredytowania dla klientów o ratingu 1 i 2
  • 0,5% za każdy następny rozpoczety rok kredytowania dla klientów o ratingu 3
  • 1% za każdy następny rozpoczety rok kredytowania dla klientów o ratingu 4
 • Prowizja za zmianę okresu poręczenia (wydłużenie) – 1% od wysokości poręczenia

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 •      Kredyt obrotowy
 •      Pożyczka obrotowa
 •      Kredyt inwestycyjny
 •      Pożyczka inwestycyjna

WARUNKI POĘCZENIA

 •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu lub pożyczki
 •      Maksymalna wartość poręczenia 770.000,00 zł
 •      Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy do 5% Kapitału Funduszu Poręczeniowego.
 •      Maksymalny okres poręczenia 126 miesięcy

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

  Regulamin Regionalnego Funduszu Poręczeń w Warmińsko-Mazurskim Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie Pobierz
  Taryfa prowizji i opłat z tytułu działalności poręczeniowej Spółki Pobierz
  Wniosek o poręczenie- nowy wzór ŚW Pobierz 
  Rachunek zysków i strat księgi handlowe Pobierz 
  Rachunek wyników - zasady ogólne Pobierz 
  Oświadczenie Beneficjenta Pobierz 
  Bilans zasady ogólne Pobierz 
  Bilans księgi handlowe Pobierz 

Poręczenia LEASINGU

Poręczenia udzielane przez Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie ze środków własnych mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko Instytucji finansującej związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie może udzielać poręczeń ze środków własnych oraz środków przekazanych w ramach projektu "Dokapitalizowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach".

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia LEASINGU mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Prowizja za udzielenie poręczenia w ramach produktu RPO WiM I / RPO WiM II:
za udzielenie poręczenia na okres: do 5 lat  pow. 5 do 6 lat pow. 6 do 7 lat pow. 7 do 8 lat pow. 8 do 9 lat pow. 9 lat
% wartości poręczenia:  0% 0,1%  0,2%  0,3% 0,4%  0,5%
 • Prowizja za udzielenie poręczenia(nie dotyczy poręczeń kredytów i pożyczek):
  Przedział procentowy poręczenia: do 24 miesięcy pow. 24 do 36 miesięcy pow. 36 do 48 miesięcy pow. 48 miesięcy
  od 1% do 20%  0,8%  1,0%  1,2%  1,6%
  pow. 20% do 40%  1,0%  1,2%  1,4%  1,8%
  pow. 40% do 60%  1,2%  1,4%  1,6%  2,0%
  pow. 60%  1,4%  1,6%  1,8%  2,2%
 • Prowizja za sporządzenie i podpisanie aneksu – 0,5% aktualnej wartości poręczenia

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 • Leasing operacyjny i finansowy

WARUNKI POĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 80% wartości finansowania
 • Maksymalna wartość poręczenia 1.000.000,- zł
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy do 5% Kapitału Funduszu Poręczeniowego.
 • Maksymalny okres poręczenia 66 miesięcy

REGULAMIN WSPÓŁPRACY POMIĘDZY FIRMĄ LEASINGOWĄ A WARMIŃSKO-MAZURSKIM FUNDUSZEM "PORĘCZENIA KREDYTOWE" SP. Z O.O.  W DZIAŁDOWIE W ZAKRESIE UDZIELANIA PORĘCZEŃ INDYWIDUALNYCH


 1 - Dotyczy opłaty jednorazowej płatnej za cały okres. Mozliwe dokonywanie płatności w cyklu rocznym oraz miesięcznym. Szczegóły w TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI ZA PORĘCZENIA TRANSKCJI LEASINGOWYCH

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok